5.jpg - 4.jpg -

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - usługi związane z prawem administracyjnym polegają na reprezentacji Klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej, składaniu w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych, występowaniu w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.powrót